Veelgestelde vragen

Hier vind je de antwoorden op veelgestelde vragen over de onderwerpen
opleidingen, cursussen, stage, financieel en algemeen.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op!

Klantenservice

Opleidingen

De opleidingen van Zorgcollege richten zich exclusief op zorgprofessionals met een relevante vooropleiding en werkervaring. De nominale opleidingsduur kan Zorgcollege verkort aanbieden door een gericht vrijstellingenbeleid. Zo kan een kandidaat met minimaal twee jaar relevante werkervaring en een kwalificatie Verzorgende IG (niveau 3) vrijstelling krijgen voor overlappende onderdelen uit de mbo-Verpleegkundige opleiding.

Dat hangt af van het instroomniveau. De versnelde opleidingen van Zorgcollege vereisen dat de kandidaat een relevante vooropleiding en werkervaring heeft. Als aan de instroomeisen wordt voldaan dan is het mogelijk om bij Zorgcollege een versnelde opleiding te volgen.

 

De Leerplichtwet 1969 stelt, sinds 1 augustus 2007, dat jongeren tot 18 jaar volledig leerplichtig zijn als ze geen startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie houdt in dat je een diploma op minimaal mbo-niveau 2, havo of vwo hebt behaald.

De regionale opleidingscentra (ROCs) werken voornamelijk met (veelal) leerplichtige jongeren die een brede opleiding volgen. Zorgcollege werkt met volwassen studenten met een relevante werk-, opleidings- en ervaringsniveau. Het ROC is een grootschalig opleidingsinstelling met een breed aanbod aan opleidingen. Zorgcollege is een persoonlijke en kleinschalige opleidingsinstelling dat is gespecialiseerd in zorgopleidingen. Zorgcollege is een gespecialiseerde opleider; van zorgprofessionals voor zorgprofessionals. Bij Zorgcollege tref je een hecht team van docenten aan, die jou persoonlijk leren kennen, waar de lijnen kort zijn bij vragen of extra hulp. Er is vrijwel geen lesuitval en zogenaamde nikstijd. De docenten zijn afkomstig uit en zelf werkzaam in het werkveld. Het onderwijs richt zich op de essentie van de zorg, waardoor je adequaat en professioneel voorbereid wordt op het functioneren in het vak.

BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. BOL betekent Beroeps Opleidende Leerweg. Het belangrijkste verschil is dat je in een BBL-traject minimaal 16 uur per week in de praktijk werkt en 1 dag per week naar school gaat. Een lerende in een BOL-traject volgt voornamelijk onderwijs en loopt tijdens zijn of haar opleiding één of meer stages. Als BBL-student leer je dus vooral in de praktijk en dit doe je bij een SBB (voorheen Calibris) erkend leerbedrijf. Veelal is de vergoeding die je van een leerbedrijf ontvangt bij een BBL-opleiding hoger dan die bij een BOL-opleiding omdat je vanwege het vele werken nuttiger kan zijn voor het bedrijf. Een BBL-student heeft veel meer contact met het werkveld dan een BOL-student. Studiefinanciering of een OV-jaar kaart krijg je helaas niet als BBL-er. Wel zijn de opleidingskosten fiscaal aftrekbaar. Lees meer over het verschil tussen BOL, BBL en de derde leerweg.

Veel instellingen vragen nog naar de combinatie opleiding VIG/MMZ. Deze vraag vloeit voort uit de behoefte aan personeel met én begeleidingsvaardigheden én de bevoegdheid medisch te handelen. Sinds 2016 zijn de oude kwalificatiedossiers echter vervangen door nieuwe: voor de gehandicaptenzorg werd de MMZ3 omgezet naar BGZ (begeleider gehandicapten zorg) en de MZ4 werd PBGZ (persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg). In deze nieuwe maatschappelijk zorg dossiers zijn een aantal verpleegtechnische handelingen opgenomen waardoor de bovenstaande behoefte voldoende wordt afgedekt.

In de opleidingen VZ, BGZ, PBGZ en VP vormt het verpleegtechnisch rekenen een vast onderdeel. In tegenstelling tot het algemeen rekenen dient voor het verpleegtechnisch rekenen een voldoende resultaat behaald te worden. In elk lesblok worden twee dagdelen lesgegeven in dit vak en de student krijgt minimaal 2 mogelijkheden te herkansen. Indien de student blijvend moeite heeft met dit lesonderdeel wordt buiten de standaard lestijden extra bijles gegeven.

De opleidingen van Zorgcollege zijn BBL-opleidingen: De Beroeps-Begeleidende-Leerweg. Dit in tegenstelling tot aanbieders die gebruik maken van de derde leerweg. De BBL leerweg wordt onder meer gekenmerkt door de urennorm die is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, zowel voor de contacturen in de theorie, minimaal 200, alsmede de BPV uren, minimaal 610, en daarnaast 40 vrij toe te bedelen uren. Deze kunnen worden ingezet voor de theorie of voor de praktijk. Zorgcollege plant in een kalanderjaar 40 lesweken van 7 klokuren. Daarmee komen wij ruim boven de gestelde norm, met 280 uren. Ook zijn onze Praktijkovereenkomsten (POK’s) gebaseerd op meer uren dan het wettelijk gestelde minimum. Met deze invulling voldoet Zorgcollege ruim aan de gestelde normen en is daarmee uw aanspraak op de subsidie praktijkleren veilig gesteld. Lees meer over het verschil tussen BOL, BBL en de derde leerweg.

Ja, Zorgcollege is een, door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkende, onderwijsinstelling met een eigen CREBO-registratie.

De opleiding draait om de beroepspraktijkvorming (BPV). De BPV vindt plaats bij de instelling waar je werkt of bij het door jou gekozen leerbedrijf. De BPV moet plaatsvinden bij een SBB-erkend leerbedrijf. Je werk- of BPV-omgeving en doelgroep kies je zelf. Er wordt van je verwacht dat je zelf je BPV-plaats regelt. Voor het vinden van een erkende BPV-plaats kun je zoeken op de website www.stagemarkt.nl. Nadat je een stageplaats gevonden hebt, vraag je de praktijkovereenkomst (POK) aan bij Zorgcollege. Ook vanuit ons wordt gecontroleerd op de erkenning en mogelijke werkprocessen bij het gekozen leerbedrijf.

Heb je ooit een Nederlands diploma gehaald? Maar weet je niet wat dat waard is in een nieuwe baan of in een opleiding die je wilt beginnen? De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je oude diploma vergelijken met een diploma binnen het huidige onderwijs en je daarvan een diplomabeschrijving leveren. Een diplomabeschrijving kost geld.

Het is mogelijk om met het wettelijk erkende diploma van Zorgcollege door te stromen naar een hoger niveau. Voor de niveaus 2 en 3 kun je doorstromen naar respectievelijk niveau 3 en niveau 4. Met het diploma niveau 4 kun je doorstromen naar het HBO.

Het mbo heeft opleidingen op 4 niveaus. Voor elk mbo-niveau gelden verschillende toelatingseisen. Ook de opleidingsduur verschilt. Het gaat om de volgende opleidingen:

De Entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt nominaal 1 jaar.

De basisberoepsopleiding (niveau 2)
De basisberoepsopleiding duurt nominaal 1 tot 2 jaar. Het bereidt leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld Helpende zorg en welzijn. Bekijk onze mbo-niveau 2 opleidingen. 

De vakopleiding (niveau 3)
De vakopleiding duurt nominaal 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende-ig. Bekijk onze mbo-niveau 3 opleidingen. 

De middenkaderopleiding (niveau 4)
De middenkaderopleiding duurt nominaal 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verpleegkundige. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo. Bekijk onze mbo-niveau 4 opleidingen. 

De specialistenopleiding
De specialistenopleiding is bedoeld voor leerlingen die al een vakopleiding (niveau 3) hebben gevolgd. De specialistenopleiding duurt dan nog nominaal 1 jaar.

De website beroepeninbeeld.nl geeft een overzicht welke mbo-opleidingen er zijn en waar ze gegeven worden.

Zorgcollege kent verschillende instroom mogelijkheden vanuit andere gerelateerde studies. Heb je een wat ouder diploma of wil je je (buitenlandse) diploma vergelijken met diploma mbo sector Zorg en Welzijn? Kijk dan op de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

 

Versnelde opleiding Dienstverlening > Iedereen met een opleiding op entreeniveau of hoger en met enige relevante werkervaring kan in principe worden toegelaten tot de versnelde opleiding. Voordat je kan worden toegelaten hebben we eerst een intakegesprek met je om je instroomniveau in te schatten.

 

Wil je weten voor welke van de twee je in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op. We plannen je dan in voor een kennismakingsgesprek.

 

Verzorgende IG > Voor als je al in bezit bent van een Helpende Zorg & Welzijn of vergelijkbaar diploma en je wilt graag je werkveld verbreden.

 

Verpleegkunde > Voor als je al in bezit bent van een Verzorgende IG of vergelijkbaar diploma en je wilt graag je werkveld verbreden of een opstap creëren naar niveau 5.

Bij Zorgcollege kun je terecht voor jouw omscholing tot zorgprofessional. Wij bieden verschillende (versnelde) opleidingen aan speciaal voor volwassenen. Kies je voor een opleiding van Zorgcollege dan ga je een aantal dagen (betaald) werken én 1 dag in de week naar school. Lees hier meer over omscholen naar de zorg.

Bijscholingen

De Voorbehouden Handelingen cursussen van Zorgcollege zijn geaccrediteerd door Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Alle cursussen worden gegeven door ervaren en gekwalificeerde docenten.

In principe mag iedereen een cursus op niveau 2 & 3 volgen, de niveaus worden aangegeven als leidraad. Beschik je niet over het aangegeven diploma, maar heb je hem bijvoorbeeld nodig omdat je mantelzorger bent? Neem dan contact op met Zorgcollege. We kunnen je precies vertellen welke stappen je moet ondernemen.

Medicijnen toedienen staat niet letterlijk in het rijtje voorbehouden handelingen. Injecteren en een infuus aanleggen zijn wel voorbehouden handelingen. Dit zijn veelgebruikte methoden om medicijnen toe te dienen. Het hangt dus af van de gekozen methode of medicijnen toedienen of geven een voorbehouden handeling is.

 

Medicijnen voorschrijven is een voorbehouden handeling, maar niet alleen op basis van de Wet BIG. Dit is ook een voorbehouden handeling op basis van de Geneesmiddelenwet. In deze wet staat ook dat de levering van geneesmiddelen is voorbehouden aan apothekers en apotheekhoudende huisartsen.

Voorbehouden handelingen zijn risicovolle, medische handelingen die alleen bevoegde zorgverleners mogen uitvoeren. Niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. Welke risicovolle handelingen voorbehouden zijn, staat in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Hier staat ook wie ze zelfstandig of in opdracht mag uitvoeren.

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij onzorgvuldig of onbekwaam handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leiden. Een risicovolle handeling is voorbehouden als er onaanvaardbare risico’s zijn voor de patiënt als een ondeskundige de handeling uitvoert.

Alle voorbehouden handelingen zijn risicovol, maar niet alle risicovolle handelingen zijn voorbehouden. Zo is een infuus inbrengen in de wet BIG omschreven als een voorbehouden handeling. Een infuuszak verwisselen is een risicovolle handeling, maar niet voorbehouden.

Er zijn 14 categorieën voorbehouden handelingen en 5 verschillende beroepsgroepen die verschillende van deze handelingen zelfstandig mogen uitvoeren. Dat zijn artsen, tandartsen, verloskundigen, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Klik hier voor een overzicht van de beroepsgroepen. 

Stage

In de onderwijswetgeving is niets geregeld over de stagevergoeding of het salaris van een stagiair in het mbo. Soms kun je meer informatie vinden in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van de sector waarin je bpv gaat doen. Als dit niet het geval is, gelden de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

Voor een overzicht van erkende stageplaatsen verwijzen wij je graag naar www.s-bb.nl/studenten/stageplek-vinden.

Zorgcollege ziet het als een verantwoordelijkheid van de student om zelfstandig een passende stageplaats te vinden. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt in eerste instantie bij jezelf.  Onder bijzondere omstandigheden bemiddelt Zorgcollege bij het vinden van een geschikte stageplaats.

Het is geen harde eis om een stageplaats te hebben om met de opleiding te kunnen starten. Wel adviseren wij om alles eraan te doen dit voor aanvang van je opleiding te realiseren. Naast de website van het SBB tref je op onze website interessante links aan van praktijkinstellingen.

Dat verschilt per stage instelling, je bent vrij hier zelf met jouw stage/leerbedrijf afspraken over maken.

Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet tussen?

Neem gerust contact met ons op!

Klantenservice