Subsidieregeling Praktijkleren

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.

De subsidieregeling richt zich vooral op:
  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Budget

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO.nl neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Voorwaarden

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of leerwerkplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling Praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in. Lees de voorwaarden per categorie.

Aanvragen

U kunt een subsidieaanvraag indienen bij het RVO, doe dit zo snel mogelijk na afronding van de begeleiding in het afgelopen studiejaar. Lees ook tips voor aanvragers.

Als werkgever houdt u tijdens de begeleiding van een deelnemer de gevraagde administratie zelf bij. De RVO.nl controleert of een werkgever aan alle voorwaarden voldoet. Zie administratie en controle voor meer informatie.

Meer informatie. Veel gestelde vragen.

Voor meer informatie, bezoek de website over de subsidieregeling praktijkleren. Voor veel gestelde vragen, klik hier.